Nabídka služeb

Bezpečnost práce

Každá lidská činnost je spojena s riziky, která mohou ohrozit zdraví. V pracovněprávním vztahu je zaměstnavatel povinen tato rizika vyhledávat a přijímat opatření k jejich odstranění či minimalizaci.

Zákoník práce a další legislativa ukládá zaměstnavatelům vypracovat mnoho a mnoho různých dokumentů, jejichž cílem je pracovní rizika snížit.

Zákonem požadovaná dokumentace:

 • identifikace a hodnocení rizik
 • kategorizace prací
 • směrnice pro řízení BOZP ve firmě
 • školení - osnova, prezenční listina
 • směrnice pro přidělování OOPP
 • evidence přidělování OOPP
 • evidence pracovních úrazů
 • kniha úrazů
 • smlouva se závodním lékařem
 • evidence vstupních, preventivních a výstupních lékařských prohlídek
 • traumatologický plán
 • roční bezpečnostní prověrky
 • provozní řády
 • dopravní řád
 • místní provozní řád skladu, kotelny atd.
 • směrnice pro práce zakázané těhotným ženám, ženám po porodu a mladistvým
 • další podle druhu provozované činnosti.

Požární ochrana

Zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb. a vyhláška č.246/2001 Sb. ukládá zaměstnavatelům vypracovat celou řadu dokumentů, které mají za cíl snížit riziko vzniku požáru a pokud již požár vznikne, minimalizovat následky na životech a majetku.

Zákonem požadovaná dokumentace:

 • začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán školení zaměstnanců
 • tematický plán odborné přípravy požární hlídky
 • dokumentace o provedeném školení a odborné přípravy, prezenční listiny
 • požární kniha
 • revize PHP, hydrantů
 • další podle druhu provozované činnosti.

Odpadové hospodářství

Firmám (původcům odpadů) vznikají mnohé povinnosti při nakládání s odpady viz seznam níže:

 • odpady zařazovat podle druhů a kategorií
 • zajistit přednostní využití odpadů
 • odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí
 • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 • zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje
 • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
 • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně

Odpadové hospodářství přináší poměrně velké množství povinností a požadavků na firmy produkující odpad. Poradím Vám s odpadovým hospodářstvím, popř. povedu průběžnou evidenci odpadů včetně ohlašovací povinnosti přes systém ISPOP, pomohu Vám se zařazením odpadů dle druhů a kategorií, budu Vás informovat o případných legislativních změnách.

Řeším i problematiku nebezpečných odpadů.

Koordinátor na staveništi

Stavebnictví je velmi rizikový obor, ve které dochází k největšímu počtu pracovních a hlavně smrtelných úrazů. Stavební práce jsou náročné na dobrou organizaci práce.

Povinnost zajistit koordinaci BOZP spadá vždy na zadavatele stavby, který může být též investorem. Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, a to dle zákona č. 309/2006 Sb..
Koordinaci BOZP nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!

Koordinace BOZP

1. Přípravná fáze (předrealizační)

 • zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi
 • zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě
 • celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech
 • zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce.


2. Realizační fáze

 • koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků
 • kontrolování celkového zabezpečení staveniště
 • sledování a dokumentování dodržování zpracovaného plánu BOZP
 • pozorování a vyhodnocování všech pracovních činností při stavbě
 • příprava a organizace kontrolních dnů BOZP
 • vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění
 • podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací.

Speciální ochranná desinfekce, desinsekce  a deratizace

Ochranná DDD činnost se člení na běžnou ochrannou DDD a na speciální ochrannou DDD činnost.

Běžná ochranná DDD činnost je prováděna jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Tuto činnost je povinna dle potřeby provádět každá osoba.

Speciální ochranná DDD je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Tuto činnost je ve své provozovně povinna zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jedná-li se o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory, které neslouží k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. U nemovitosti, která je v majetku České republiky, má tuto povinnost organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní. Speciální ochrannou DDD činnost, při níž se používají toxické nebo vysoce toxické látky, může provádět pouze osoba starší 18 let, která absolvovala odborný kurz nebo jinak získala odborné znalosti a složila před komisí úspěšně zkoušku z odborné způsobilosti a je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k této činnosti.

Administrativní služby

 • Kupní smlouvy
 • Nájemní smlouvy
 • A mnoho dalšího